Het abc voor de beginnende bouwer

Vind hier de uitleg over alle belangrijke termen en begrippen in de zoektocht naar je nieuwe thuis 

Belangrijke termen en begrippen in de zoektocht naar een nieuwe woning

Als je een nieuwbouwhuis of -appartement gaat bouwen, zit je voor je het weet middenin het wereldje van aannemers. Die hebben het over sleutel-op-de-deur, lastenboeken en hoogrendementsglas. Maar wat betekenen die woorden nu precies? Dankzij dit abc voor de beginnende bouwer hebben deze bouwtermen geen geheimen meer voor jou.

Wij maakten een uitgebreid overzicht van bouwbegrippen en hun uitleg, zodat je die steeds bij de hand kan houden en snel de terminologie begrijpt in je zoektocht naar je nieuwe woning.
Je vindt het volledige overzicht van de begrippen uit de bouw hieronder, of kan het als een handig en gratis document downloaden via onderstaande knop.

Download het ABC van de beginnende bouwer

A

Aardingslus

Manier om elektrische toestellen te beveiligen, verplicht in nieuwbouwwoningen. Het is een dikke kabel in de fundering die uitkomt in de buurt van de zekeringskast van de elektriciteit. De installateur sluit de elektrische installatie daarop aan. Bij een defect stroomt de elektriciteit langs deze geleider naar de aarde en wordt elektrocutie vermeden.

 

ABR-verzekering

Tijdens het bouwen van een nieuwbouw of het verbouwen of renoveren van een woning dekt de Alle Bouwplaats Risico's (ABR)-verzekering of werfverzekering de schade aan je werf, de bouwwerken en de materialen. Deze verzekering vermijdt discussies over wie verantwoordelijk is voor de schade, zodat de bouwwerken vooruit kunnen gaan.

 

Aktekosten

De kosten die je betaalt wanneer je de aankoopakte van een woning ondertekent. Het bedrag bestaat uit drie delen: registratierechten, het ereloon van de notaris en de eigenlijke aktekosten. Deze aktekosten dekken bv. stedenbouwkundige opzoekingen en verplichte meldingen aan de fiscus. Het totaalbedrag ligt meestal rond de 600 euro.

 

As-builtgegevens

Bouwdossier dat je woning weergeeft zoals het werkelijk gebouwd werd (as-built in het Engels). In dit dossier zit het laatste en definitieve uitvoeringsplan, het as-builtplan. Goed bijhouden dus! Je hebt het nodig als je grote veranderingen wil doen aan je woning of als je het later verkoopt.

 

 

B

Balansventilatie

Ventilatiesysteem waarbij er verse lucht van buiten wordt aangezogen en in de slaapkamers en de leefruimte wordt ingeblazen. De vuile lucht uit de badkamer en de keuken wordt afgezogen en naar buiten geleid. Beide luchtstromen zijn in balans. Zo ontstaat er een onmerkbare maar belangrijke stroom van verse lucht in de woning. De warmte uit de afgezogen lucht wordt via een warmtewisselaar afgegeven aan de verse ingeblazen lucht. Zo blijft de warmte in je woning en heb je geen last van koude tocht.

 

BEN-woning

BEN staat voor Bijna Energie Neutraal. Het gaat om een woning die zeer weinig energie verbruikt. Wat ze verbruikt, compenseert ze bijna volledig door zelf energie op te wekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Je woning is een BEN-woning als het E-peil onder de E30 daalt. Durabrik bouwt regelmatig woningen onder de E20 en zelfs nu en dan een E0-woning.

 

Blower-door test

Zie luchtdichtheidstest.

 

Bouwlijn

De plaats waar je mag beginnen bouwen op je perceel. Soms valt de bouwlijn samen met de rooilijn (bijvoorbeeld bij rijwoningen in een stad), soms zit er een bepaalde afstand tussen de bouwlijn en de rooilijn. Een landmeter zet deze lijnen uit op je perceel.

 

BREEAM

Methode om de duurzaamheid en milieubelasting van gebouwen te beoordelen. Er wordt niet alleen rekening gehouden met energie- en waterverbruik van het gebouw, maar ook bijvoorbeeld met de materialen, het grondgebruik, afval en vervuiling.
 

Brownfield-ontwikkeling

De ontwikkeling van woningen op een voormalige industriële site. Zo’n opwaardering staat in contrast met een greenfield-ontwikkeling, die nieuwe open ruimte inneemt om te bouwen. Met de aangekondigde betonstop wordt dit de aangewezen manier om woonprojecten te bouwen.

 

Btw

Belasting over toegevoegde waarde die eindgebruikers moeten betalen. Ook op (de bouw van) een nieuwbouwwoning betaal je 21% btw. Prijzen worden doorgaans exclusief deze btw gecommuniceerd.

 

 

C

Casco (of ruwbouw winddicht)

Een woning waarvan enkel nog maar het skelet er staat, meer bepaald de dragende constructie en de buitenafwerking. Zo’n woning is wel al volledig water- en winddicht maar verder nog niet afgewerkt. Leuk weetje: de term casco betekent in het Spaans 'scheepsromp'.

 

Circulair bouwen

Bouwen volgens het principe dat je materialen hergebruikt zodat er niet telkens nieuwe ontgonnen moeten worden en er ook minder afval ontstaat. Aangezien voor het bouwen van woningen veel materialen nodig zijn, komt het erop aan om het ontwerp en de materialen bewust te kiezen zodat woningen niet alleen nu dienst doen, maar in de toekomst ook als ‘materialen-mijn’ gebruikt kunnen worden.

 

Coaxkabel

Kabel die het signaal van je televisie en computernetwerk geleidt.

 

Commercieel verkoopplan

Een plan dat de afgewerkte woning voorstelt zodat je je een duidelijk beeld kan vormen van wat je gekocht hebt. Alle technische details vind je op het technisch verkoopplan.

 

Condenserende gaswandketel

Toestel op gas dat aan een binnenwand gemonteerd wordt en je woning voorziet van warmte en warm water. Een condenserende ketel recupereert nog extra warmte uit de verbrandingsgassen en werkt daardoor extra zuinig.

 

 

D

Definitieve oplevering

Vindt plaats één jaar na de voorlopige oplevering. De definitieve oplevering is het moment waarop alle zichtbare en onzichtbare gebreken van de woning gemeld en opgelost moeten zijn. De garantieperiode van de aannemer is dan echter nog niet voorbij. Bij de definitieve oplevering start immers zijn tienjarige aansprakelijkheid (of ‘decenale’).

 

Dragende muur

Een muur (meestal uit baksteen) die niet alleen ruimtes van elkaar scheidt, maar ook het gewicht van een bovenliggende constructie draagt en de krachten van die constructie overbrengt naar de fundering van je woning. Een dragende muur mag je dus niet zomaar slopen!

 

Duurzame energie

Energie uit bronnen die niet op kunnen raken, zoals zon, wind, waterkracht, aardwarmte, getijdenstromen, biomassa en golfenergie. Ze staan in contrast met fossiele bronnen zoals olie, steenkool en gas, die wel uitputbaar zijn.

 

Duurzame ontwikkeling

De ontwikkeling van woningen die voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien (bron: Brundtland, VN-conferentie 1987. Rapport ‘Our common future’).

 

 

E

Energieneutraal

Een situatie waarbij een woning niet méér energie uit het gas- en elektriciteitsnet haalt dan uit duurzame bronnen zoals zon- en omgevingswarmte.

 

EPB

Staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'. Het is een set van regels en verplichtingen die bepalen hoe energiezuinig nieuwbouwwoningen moeten zijn. Als je woning klaar is, krijg je een EPB-verslag en een Energie Prestatie Certificaat. Beide documenten moet je bijhouden. Daarin staat hoe je woning presteert op vlak van energie.

 

EPC-score

Het Energie Prestatie Certificaat vertelt je hoe je woning presteert op vlak van verwarming en energieverbruik. Je moet dit certificaat krijgen en bijhouden als je een bestaande woning koopt. Nieuwe woningen presteren doorgaans goed, maar oudere woningen zijn vaak zeer energieverslindend. Dit betekent dat je maandelijks niet alleen je lening afbetaalt, maar ook nog eens een aanzienlijk budget aan je energiefactuur spendeert.

 

EPDM

Afkorting van Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer, een soort rubber dat onder meer als alternatief voor roofing gebruikt wordt voor het waterdicht maken van platte daken.

 

E-peil

De score die toont hoeveel energie je woning nodig heeft. Dat hangt af van de oriëntatie van je woning, de isolatie, luchtdichtheid, verwarming en ventilatie. Een deel van de energie die je woning nodig heeft, moet hernieuwbaar zijn. Ze mag met andere woorden het leefmilieu niet schaden. Hoe lager de E-peil score, hoe minder energie je zal verbruiken. Nieuwbouwwoningen moeten vanaf 2020 E35 halen. Durabrik scoort gemiddeld een E-peil van 25, een pak beter dus dan de wettelijke vereiste.

 

Ereloon

Het loon dat notarissen en architecten aanrekenen voor hun diensten bij de bouw en aankoop van een nieuwbouwwoning. Het ereloon van de architect wordt berekend op basis van de constructiewaarde van de woning. Het ereloon van de notaris is afhankelijk van de aankoopprijs van een woning.

 

 

F

Fundering

Onderdeel van een woning dat het volledige gewicht (meerdere tonnen) draagt en op de ondergrond overbrengt.

 

Future proof

Een woningontwerp dat actueel blijft wanneer technologie en behoeften veranderen. Een voorbeeld is de wachtbuis voor een warmtepomp die we in elke Durabrik-woning plaatsen. Zo kan je in de toekomst makkelijk overschakelen van je condenserende gasketel naar een warmtepomp.

 

 

G

Geothermie

Gebruikt de warmte in de aarde voor de verwarming van woningen. Deze aardwarmte ontstaat in de kern van de aarde door natuurlijk radioactief verval.

 

Greenfield-ontwikkeling

De ontwikkeling van woningen op open ruimte. Dit zal op termijn moeilijker worden omwille van de aangekondigde betonstop. Greenfield-ontwikkeling staat in contrast met een brownfield-ontwikkeling, waarbij gebouwd wordt op voormalige industriële sites.

 

Groene stroom

Elektriciteit die opgewekt is uit een hernieuwbare bron. In België gaat het meestal om zonne- en windenergie.

 

 

H

Hergebruik

Een product, het materiaal waaruit een product bestaat of reststoffen opnieuw gebruiken voor hetzelfde of voor iets anders dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren. Zo wordt het hout van de bekistingen voor het gieten van funderingen bijvoorbeeld later gerecupereerd om er meubels van te maken.

 

Hernieuwbare energie

Energie die opgewekt wordt uit een bron die eindeloos opnieuw wordt aangevuld, zoals zon, wind of warmte uit de aarde.

 

Hoogrendementsglas of superisolerende beglazing

Beglazing die ervoor zorgt dat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat via het buitenschrijnwerk van je woning. Bij Durabrik gebruiken we alleen maar dit soort superisolerend glas in de ramen.

 

Houtskeletbouw

Woningbouw waarbij houten kaders gevuld worden met isolatie en afgewerkt worden met plaatmateriaal. In tegenstelling tot de traditionele woningbouw gebruikt de houtskeletbouw geen baksteen, beton en mortel.

 

HR-ventilatie

Hoogrendementventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning (WTW). Een mechanisch ventilatiesysteem waarbij de verse buitenlucht wordt voorverwarmd door de afgezogen binnenlucht, zodat dat er voldoende verse lucht wordt ingeblazen enerzijds, met een minimum aan warmteverlies anderzijds. Moderne installaties halen een rendement van 90 tot 97%.

 

Huishoudwater

Leidingwater dat uitsluitend bestemd is voor toiletspoeling, wasmachine en het besproeien van de tuin.

 

Hypotheek

Als een bank je een lening geeft voor een woning, dan leggen ze een hypotheek op die woning. Deze hypotheek dient dan als onderpand: de bank mag de woning verkopen wanneer jij je lening niet zou afbetalen.

 

 

I

Immobilisatie

Het wijzigen van de eigenschappen van een afvalstof zodat ze minder milieuverontreinigende stoffen verspreidt en hergebruikt kan worden.

 

Inbreidingsproject

Een project waarbij een perceel in een stad zo (her)ingericht wordt dat er meer mensen op een comfortabele manier kunnen wonen. Het is een duurzame keuze, aangezien het concept toelaat om compacter en energiezuiniger te bouwen.

 

 

K

Kadastraal inkomen/onroerende voorheffing

Een inschatting van de meerwaarde die je woning je zou kunnen opleveren, bijvoorbeeld als je het zou verhuren. De overheid belast deze meerwaarde. Als eigenaar betaal je jaarlijks een onroerende voorheffing die berekend wordt op basis van het kadastraal inkomen.

 

Koudebrug

Een niet-geïsoleerd contact tussen de binnen- en buitenkant van je woning. Door dit contact stroomt er warmte van binnen naar buiten en kan je energieverbruik stijgen. Omdat een koudebrug kouder is dan het omringende oppervlak, treedt er bovendien condensatie op en kunnen er schimmels ontstaan. Bij Durabrik sporen we alle gevoelige plekken op met extra thermografisch onderzoek zodat er in je woning geen koudebruggen zitten.

 

K-peil

Term die vroeger gebruikt werd, maar nu vervangen is door S-peil.

 

 

L

Landmeter

Persoon die met hoogtechnologische apparatuur jouw perceel heel precies afbakent op een terrein.

 

Lastenboek

De gedetailleerde beschrijving van alle materialen die gebruikt zullen worden bij het bouwen van je woning. Aan de hand van het lastenboek kom je met de aannemer overeen wat er precies gebouwd zal worden en hoe. Bij Durabrik heeft elke woning een uitgebreid lastenboek.

 

Luchtdichtheid

De luchtdichtheid van een woning wordt uitgedrukt als de n50-waarde: het aantal keren dat het volume lucht in de woning ververst wordt per uur. Hoe minder dat gebeurt, hoe beter je woning geïsoleerd is. Durabrik streeft naar een zo laag mogelijke luchtdichtheidswaarde. Doorgaans bereiken wij waarden voor de n50 onder de 2. Normale nieuwbouwwoningen hebben n50-waarden van 4 of 5. Bij oudere woningen loopt dit op van 6 tot zelfs 12.

 

Luchtdichtheidstest (of blowerdoortest)

Net zoals je een warme winterjas dichtritst zodat de isolatie van je jas je warm kan houden, maak je in de isolatie van je woning ook de luchtlekken dicht. De luchtdichtheid van een woning kan je testen. Er wordt daarvoor lucht in je woning geblazen. Met speciale apparatuur kan men detecteren waar de lucht door kieren naar buiten stroomt. Hoe lager de zogenoemde n50-waarde is bij die test, hoe minder luchtlekken er in je woning aanwezig zijn en hoe minder warmte ze dus verliest. Een standaardwoning haalt een n50-waarde van 4 of 5. De meeste Durabrik-woningen hebben een n50-waarde onder de 2.

 

Luchtdoorlatendheid

De luchtvolumestroom die ontstaat via de kieren en naden in de ‘schil’ van je woning.

 

M

Meeneemrecht

Het recht om, in bepaalde gevallen, de registratierechten die je voor je oude woning betaald hebt, in mindering te brengen van de registratiebelasting op je nieuwe woning.

 

Meetstaat

Overzicht van de hoeveelheid materialen die nodig zullen zijn om je woning te bouwen en volledig af te werken. De architect maakt de meetstaat op en op basis daarvan wordt geraamd hoeveel je woning zal kosten.

 

 

O

Offerte

Prijsvoorstel voor een woning.

 

Onderaannemer

Een aannemer die door een andere (hoofd)aannemer is aangesteld om met zijn expertise een bepaald werk op de werf uit te voeren. Bijvoorbeeld een gespecialiseerd ramenplaatser. De hoofdaannemer blijft jouw contactpersoon.

 

Overbruggingskrediet

Met deze kortlopende lening kan je alvast de facturen voor je woning in opbouw betalen tot je oude huis verkocht is en je eigen financiële middelen hebt.

 

Oververhitting

Het verschijnsel dat moderne, goed geïsoleerde en luchtdichte woningen in de zomerperiode een onaangenaam hoge binnentemperatuur bereiken en die warmte onvoldoende kunnen kwijtraken. Dit kunnen we voorkomen door de zontoetredingsfactor van de beglazing te optimaliseren.

 

 

 

P

Parkeerpocket (of parkeerhaven)

Een centrale plek in een woonbuurt waar bewoners hun auto kunnen parkeren. Het is een slimme manier van parkeren die plaats wint voor kinderen en natuur in de buurt. Doordat de auto uit het zicht staat, ben je bovendien minder snel geneigd om hem te gebruiken voor kleine verplaatsingen. Wat dan weer goedkoper is voor je portemonnee en beter voor het klimaat.

 

Passiefwoning

Een woning die bijzonder weinig energie verbruikt voor haar verwarming en zowel zomer als winter een goed binnenklimaat heeft. De normen voor passiefhuizen zijn strenger dan voor BEN-woningen.

 

Passieve zonne-energie

Het benutten van zonnestralen voor de directe verwarming van ruimtes. Dit kan bijvoorbeeld door de ramen van je woning zoveel mogelijk naar het zuiden te richten of door een serre aan te bouwen.

 

Postinterventiedossier (afgekort PID)

De identiteitskaart van je woning. Het dossier omschrijft precies hoe en met welke materialen je woning is opgebouwd. Durabrik bezorgt je dit paspoort bij de voorlopige oplevering van je nieuwe thuis. Hou het goed bij!

 

Projectleider

De centrale verantwoordelijke voor jouw bouwproject. Hij coördineert de werken met de aannemers, voorziet problemen, lost ze op en communiceert met jou.

 

PU-schuim

PU of PUR staat voor Poly-Urethaan. Het is een chemisch product dat uithardt tot een stijf materiaal dat buitengewoon goed isoleert. Dit schuim kan ter plaatse aangebracht worden als vloerisolatie bijvoorbeeld, maar ook in de vorm van een muur (te herkennen aan de aluminium deklaag) of van harde dakisolatieplaten.

 

 

R

RAL-kleur

Kleur uit het universele coderingssysteem voor kleuren. Kleuren zijn heel moeilijk te omschrijven: het ene blauw is het andere niet. Om ervoor te zorgen dat steeds de juiste kleur gebruikt wordt, krijgen kleuren een unieke code. Het systeem werd in 1927 ontwikkeld in Duitsland. RAL staat voor ReichsAusschuss für Lieferbedingungen.

 

Registratierechten

Een deel van de aktekosten die je betaalt wanneer je de aankoopakte van je woning ondertekent. Met de aktekosten wordt je aankoop geregistreerd bij het hypotheekkantoor en zo word jij officieel eigenaar van de woning. De registratierechten bedragen 10% op de aankoop van de woning in het Vlaams Gewest. In het Waals Gewest zijn de registratierechten 12,5% en klein beschrijf 6%. In het Brussels Gewest zijn de registratierechten ook 12,5%, maar bestaat er geen klein beschrijf.

 

Roofing

Dakdichting die gebruikt wordt op platte daken en terrassen. Ze is gemaakt op basis van bitumen of teer.

 

Rooilijn

De scheidingslijn tussen jouw perceel en het openbaar domein.

 

Ruwbouwconducteur

De werfleider die verantwoordelijk is voor de ruwbouwwerken, zeg maar de structuur van het gebouw. Eens deze bouwwerken klaar zijn, draagt de ruwbouwconducteur het bouwdossier over aan de projectleider, die de verdere afwerking coördineert.

 

Ruwbouw winddicht

Zie casco.

 

 

S

SDG

Staat voor Sustainable Development Goals, een set van 17 doelstellingen van de Verenigde Naties waarin onze gezamenlijke toekomst als mens op de planeet aarde beschreven staat. Deze SDG’s heeft Durabrik vertaald in concrete strategische doelstellingen rond duurzaamheid en dienstbaarheid.

 

Siliconenvoeg

Elastische en/of waterdichte verbinding tussen materialen. Wordt vaak gebruikt in vloeren (bij overgangen van lokalen) en in badkamers (bij het plaatsen van sanitaire toestellen).

 

Sleuf

Een uitgraving in de grond waarin technische buizen voor bv. elektriciteit gelegd worden of betonnen funderingen worden gegoten.

 

Sleutel-op-de-deur

Concept waarbij een projectontwikkelaar (zoals Durabrik) je huis of appartement bouwt en volledig woonklaar afwerkt. Je hoeft je van het hele technische bouwproces weinig aan te trekken en kan in alle rust focussen op de inrichting.

 

Sondering

Plaatselijke meting van de sterkte van de ondergrond waarop een gebouw wordt neergezet. Door een kegel naar beneden te persen in de ondergrond, meet men de grondweerstand. Op basis daarvan berekent de stabiliteitsingenieur welke fundering er nodig is.

 

S-peil

Zegt iets over de luchtdichtheid en isolatie (of ‘schil’) van je woning. Het S-peil houdt ook rekening met de compactheid van je woning, met de grootte en oriëntatie van je ramen en met het feit of er al dan niet zonnewering is. Hoe lager de S-score, hoe beter je woning geïsoleerd is en hoe minder energie je nodig hebt om ze te verwarmen of koel te houden. De wettelijke vereiste vandaag is S31, Durabrik scoort gemiddeld een S-peil van 25.

 

Spouwmuur

Holte in de buitenmuur gevuld met lucht. Door deze scheiding vermijden we dat regenwater naar binnen doorslaat.

 

Stalen ligger

Een stalen balk die in woningen vaak gebruikt wordt om zo elegant mogelijk krachten op te nemen. Bijvoorbeeld van een muur op de verdieping die niet doorloopt op het gelijkvloers.

 

 

T

Technisch verkoopplan

Het plan dat gebruikt wordt om samen met jou alle aspecten van de samenstelling van je woning in detail te overlopen.

 

Tienjarige aansprakelijkheid (of decenale aansprakelijkheid)

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat projectontwikkelaars zoals Durabrik nog tien jaar verantwoordelijk blijven voor ernstige, zichtbare of verborgen gebreken die de stabiliteit van een gebouw in gevaar brengen.

 

Topkoeling

Het koelen van een ruimte met circa 3° Celsius ten opzichte van de buitentemperatuur. Bij airconditioning is dit circa 7°. Op zeer warme dagen kan met topkoeling de temperatuur binnen dus boven de 25° uitkomen, maar het systeem is wel energiezuiniger dan airco. Nog een voordeel van deze koeling is dat deze uitgevoerd wordt via de warmtepomp waarmee je in de winter je huis verwarmt.

 

 

U

U-waarde

De hoeveelheid energie die bij een bepaald temperatuurverschil door een wand van binnen naar buiten stroomt.

 

 

V

Veiligheidscoördinator

De persoon die tijdens het ontwerp, de bouw en de oplevering van je woning de veiligheid en gezondheid op de werf in het oog houdt. Hij detecteert risico’s, doet werfcontroles en houdt een coördinatiedagboek bij. Als de bouwwerken klaar zijn, maakt hij een postinterventiedossier.

 

Vloerplaat

Betonnen plaat waarop de vloer verder wordt opgebouwd. Op de vloerplaat komen eerst technische leidingen, isolatie, vloerverwarming, een dekvloer of chape en ten slotte de vloerafwerking in tegels, laminaat of parket.

 

Vloerverwarming

Systeem dat de warmte opgewekt in je verwarmingstoestel verdeelt over je woning via een netwerk van leidingen in de vloer. De voordelen tegenover een systeem met radiatoren is dat je geen plaats verliest in je woning en dat de warmte gelijkmatig verdeeld wordt. Doordat de leidingen in de vloer de warmte over een groter oppervlak kunnen afgeven dan radiatoren, hoeft de temperatuur van het water in de vloerverwarming niet hoog te zijn. Het verbruik van je verwarmingstoestel ligt daardoor lager. Als je een warmtepomp koppelt aan je vloerverwarming, kun je bovendien niet alleen verwarmen in de winter, maar ook koelen in de zomer door zogenaamde topkoeling.

 

Voorlopige oplevering

Het moment waarop je alle facturen voor je woning betaald hebt en de sleutels krijgt. Vanaf dan ben je écht de trotse eigenaar van je woning. Eén jaar na de voorlopige oplevering vindt de definitieve oplevering plaats. Dat ene jaar tussen de voorlopige en de definitieve oplevering is een garantieperiode: alle onzichtbare gebreken die dan aan het licht komen, mag je melden aan je projectleider.

 

 

W

Wadi

Een plek waar overvloedig regenwater uit een buurt tijdelijk wordt opgeslagen en zachtjes in de ondergrond kan sijpelen. De naam verwijst naar het Arabisch voor ‘vaak droogstaand rivierdal’ en is ook de afkorting van Water Afvoer Drainage Infiltratie. Een wadi heeft een aantal voordelen voor de buurt en voor de natuur: het zuivert het grondwaterpeil aan, ontlast de riolering, vermindert het overstromingsrisico en creëert groen in een verkaveling dat op zijn beurt fauna en flora aantrekt.

 

Warmte-/koudeopslag (WKO)

Het opslaan van warmte of koude voor verwarming, respectievelijk koeling van bijvoorbeeld water of een gebouw. Een warmte-koudeopslagsysteem voor de korte termijn is bijvoorbeeld het voorraadvat van een zonneboilersysteem. Een systeem voor langere termijn of seizoenopslag is bijvoorbeeld warmte- en koudeopslag in een aquifer (een ondergrondse waterhoudende laag).

 

Warmtenet

Systeem waarbij er warm water wordt opgewekt op een centrale plaats, bijvoorbeeld met restwarmte van een fabriek of verbrandingsoven. Een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen brengt dat warme water bij je thuis voor de verwarming van je woning en van het water van je sanitair. Als het water afgekoeld is, stroomt het terug naar de centrale warmtebron en zo is de cirkel rond.

 

Warmtepomp

Systeem dat warmte onttrekt aan grondwater bijvoorbeeld, de temperatuur verhoogt en die warmte op zijn beurt afgeeft aan een ruimte. Een warmtepomp heeft het grootste energiebesparende effect in combinatie met vloer- of wandverwarming. Die werkt immers op relatief lage temperaturen (ca. 35 ºC), waardoor de warmtepomp de warmte uit de bron (vaak 12 ºC) niet heel erg veel moet verhogen.

 

Warmteterugwinning (WTW)

Principe waarbij de warmte van afgevoerde lucht of water wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht of water. Bekende toepassingen zijn:

- toevoer-ventilatielucht die wordt opgewarmd met de warmte uit afvoer-ventilatielucht. Hierdoor wordt minder warmte ‘weggeventileerd’ en kost het dus ook minder energie om je woning op temperatuur te houden;

- warmteterugwinning uit douchewater: koud leidingwater wordt voorverwarmd door de warmte van het wegstromend douchewater; daardoor kost het minder energie om het water te verwarmen;

- voorwarmen kraantjeswater.

 

Wet-Breyne

Deze wet verzekert je dat de projectontwikkelaar zijn afspraken nakomt, de bouwwerken correct uitvoert en alleen de zaken factureert die al zijn uitgevoerd. De waarborg die de projectontwikkelaar opzij zet, komt pas weer vrij wanneer jij je toestemming geeft na het einde van de bouwwerken. Ook bij Durabrik [N9]  geniet je de bescherming van de wet-Breyne.

 

 

Z

Zonneboiler of zonnecollector

Systeem waarmee het verwarmen van kraantjeswater minder energie kost. Kan ook ingezet worden om ruimtes te verwarmen, bijvoorbeeld in combinatie met vloerverwarming.

 

Zontoetredingsfactor

Percentage zonne-energie dat effectief door glas naar binnen komt. Glas met zontoetredingsfactor 63% bijvoorbeeld laat 63% van de zonne-energie ook effectief door. Door de zontoetredingsfactor (uitgedrukt als g-waarde) te verbeteren, kan bijvoorbeeld bij ramen op het zuiden het risico op oververhitting voorkomen worden.